Privacy verklaring

Flapper Administratie & Advies ( hierna Flapper A&A ), gevestigd aan het Hefeind 13, 5685 DL in Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring. De verwerking voldoet aan de nieuwe AVG normen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flapper A&A verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch; 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Burgerservicenummer (BSN), wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren; financiële gegevens (zoals o.a. jaaropgaven inkomsten en bezittingen box 3 ) die u actief verstrekt voor het opstellen van btw en of ib aangiften.

Flapper A&A verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; om uw betaling te kunnen afhandelen; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Flapper A&A verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij verplicht nodig hebben voor uw belastingaangifte(n).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flapper A&A bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt na beëindiging van uw overeenkomst uw persoonsgegevens laten verwijderen door een verzoek  hiertoe per e-mail naar carlo@flapperadministratie.nl of per post naar Flapper A&A te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Flapper A&A deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flapper A&A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flapper A&A gebruikt alleen functionele cookies op zijn website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Flapper A&A gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen voor het goed werken van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flapper A&A en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar carlo@flapperadministratie.nl . Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flapper A&A wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flapper A&A neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Flapper A&A kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden. Deze versie is van mei 2018.